Унаследяване на ЕБ

Понастоящем е известно, че съществуват два типа на унаследяване на заболяването – автозомно-доминантен и автозомно-рецесивен. Само при един от субтиповете на EБ simplex заболяването се предава в поколенията полово свързано с Х-хромозомата.

Доминантен тип на унаследяване: Доминантна форма на унаследяване означава, че един от родителите на болно от ЕБ дете, страда от същата форма на ЕБ. Шансът заболяването да се предаде на следващото поколение е 50 % за всяко дете. Децата обаче имат също и 50 % шанс да бъдат напълно здрави.

Рецесивен тип на унаследяване: При рецесивния тип на унаследяване и двамата родители са здрави, но са носители на рецесивен болестен ген, за който най-често не знаят, докато не се роди болно с ЕБ дете. При този тип на унаследяване вероятността за раждането на дете с ЕБ е 25 %. Здрави деца, които са носители на болестния ген за ЕБ, ще се родят с 50 % вероятност и в 25 % от случаите ще се родят здрави деца, които не носят и няма да предадат болестния ген в следващото поколение.

Най-общо може да се каже че при доминантния тип на унаследяване симптомите на заболяването като цяло са по-малко тежки от тези при рецесивния тип унаследяване. Това прави всеки пациент с ЕБ уникален.

Comments are closed