Указания за получаване на безплатни превръзки от НЗОК

От 01.07.2014 година превръзките за пациентите, страдащи от Булозна епидермолиза, се финансират от Националната Здравноосигурителна Каса. Пациентите ги получават по процедура на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” от група 1С.

Какви стъпки трябва да предприемете, за да получите превръзките си:

 1. Да проверите дали сте здравно осигурен. Редовно проверявайте здравноосигурителния си статус. Изключително важно е да сте здравноосигурен, за да получавате превръзки за лечение от НЗОК. Може да направите проверка в интернет-страницата на НЗОК(www.nhif.bg), Националната Агенция за Приходите (www.nap.bg) както и в офисите на НАП.
 2.  Да закупите рецептурна книжка на хронично болния. В случай, че все още нямате издадена рецептурна книжка, трябва да                   закупите такава. Книжката се попълва от Вашия личен лекар. Заверява се в Районната Здравноосигурителна Каса (РЗОК).
 3. За започване на лечение. На интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, линк „За договорните партньори на НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ” – „Редки болести и трансплантирани“ са публикувани изискванията на НЗОК за предписване на медицински изделия при булозна епидермолиза в извънболнична помощ.

На същия интернет страница, в рубрика „Лекарства”, линк „Медицински изделия и диетични храни“ ще намерите Списъкът с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извън болнична медицинска помощ.

За получаване на първия протокол е необходимо да посетите УМБАЛ „Георги Странски“ гр. Плевен, където от специализирана комисия ще бъдат изготвени необходимите медицински документи. В зависимост от тежестта на Вашето заболяване и след обсъждане на резултатите от проведените изследвания, комисията изготвя протокол за започване на лечение с превръзки, заплащани от НЗОК със срок до 3 месеца.
Документацията, изготвена от специализираната комисия към УМБАЛ „Георги Странски“ гр. Плевен заедно с „Декларация за информирано съгласие“ по образец – собственоръчно попълнена от Вас, предавате в РЗОК, от където по служебен път се изпраща за разглеждане от експертна комисия в ЦУ на НЗОК.
В случай на положително становище от експертната комисия, протоколът служебно се заверява в РЗОК. Служител на РЗОК ще Ви уведоми за получаването му.

 1. За продължаване на лечението. За целта е необходимо да посетите специализирана комисия към лечебно заведение, упоменато в изискванията, публикувани на сайта на НЗОК, като носите:
  – Етапна епикриза (в случай, че имате лекуващ дерматолог, различен от комисията) / епикриза от болнично лечение.
  – Лабораторни изследвания – микробиологично изследване на раневи секрет.
  Експертната комисия в лечебното заведение, Ви изготвя „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК със срок на действие на протокола до шест месеца.
  Изготвеният протокол се заверява от РЗОК, на територията на която сте направили избор на личен лекар. Заверката на протокола става като се отиде лично в РЗОК и с представяне на лична карта и експертно становище от специализираната комисия. При невъзможност лично да се явите, протоколът може да се получи от съпруг(а), родител или друго изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице срещу представяне на съответен документ /лична карта/.
 2. След заверка на Протокола за предписване на лекарствата. С протокола и рецептурната книжка отивате при личния си лекар или специалиста, който ще ви издаде едномесечна или тримесечна рецепта. Необходимо е да направите 2бр. копия на одобрения протокол – един за ОПЛ и един за аптеката, където ще получите превръзките. Допълнително ще получите информация в кои аптеки, сключили договор с НЗОК, ще можете да получите Вашите превръзки.
  Въз основа на протокола Вашия личен лекар или специалист Ви издава рецептата.
  Следете срока на протокола. Един месец преди изтичането му (след като изпълните и последната рецепта по него) можете да подготвите заверката на новия протокол в РЗОК.
 3. Получаване на превръзките от аптеката. В аптеката трябва да представите:
 • заверена рецептурна книжка;
 • лична карта;
 • оригинален протокол, копие на протокола, който остава в аптеката и при получаване на превръзките се отразяват всички назначения в оригиналния протокол;
 • рецепта от личния лекар или специалиста.

Рецептата трябва да бъде изпълнена в срок до 15 дни от издаването й. Ако пропуснете този срок, следва същата да се анулира от личния лекар и да се издаде нова.

За Ваша информация на интернет страницата на НЗОК можете да намерите аптеките, които са сключили договор с НЗОК за изпълнение на протоколи на режим 1С – за отпускане на превръзки. Стъпките са както следва: Страница на НЗОК – Начало – Лекарства – Медицински изделия и диетични храни и там ще откриете Справка за брой аптеки, сключили договор с РЗОК/НЗОК, по населени места, за отпускане на медицински изделия – превръзки за Булозна епидермолиза.

Comments are closed